Φαρμακευτικός Σύλλογος Θήβας

arxikieisodoseggrafi
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
Τρίτη, 12 Ιούλιος 2011 07:52

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2011
Αριθ. Πρωτ.: 23480

ΠΡΟΣ:

Α) τους Δήμους της Χώρας
Β) τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Γραφεία Γενικών Γραμματέων

Σχετ:   Το με ΑΠ 3427/9.5.2011 έγγραψο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου

Εξ αφορμής του ως άνω σχετικού εγγράφου, αναφορικά με θέματα σήμανσης των φαρμακείων, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:
Το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει ζητήματα σχετικά με τη σήμανση των φαρμακείων, προβλέπει:

1) αναγραφή επί της επιγραφής και των προθηκών των φαρμακείων του ονοματεπώνυμου του αδειούχου φαρμακοποιού και της λέξεως «φαρμακείο» (παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 5607/1932),

2) σταυρό σε πράσινο χρώμα που τοποθετείται υποχρεωτικά επί της προσόψεως του καταστήματος εντός φωτεινού πλαισίου, στο κέντρο του οποίου υπάρχει η απεικόνιση του συμπλέγματος φαρμακευτικού σκεύους και φιδιού (παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 312/1992) και

3) το ονοματεπώνυμο του αδειούχου φαρμακοποιού και το προαναφερθέν σήμα πρέπει να βρίσκονται σε εμφανές μέρος στην πρόσοψη του καταστήματος (άρθρο 15, π.δ. 340/1993).


Η νομοθεσία γιο την υπαίθρια διαφήμιση, λαμβάνοντας υπ' όψιν τα ανωτέρω, και επιπλέον των ειδικών για τη σήμανση των φαρμακείων, διατάξεων, προβλέπει, κατ' εξαίρεση και ειδικώς για τις εν λόγω επιχειρήσεις τα ακόλουθα:
Σε ό,τι αφορά στις επιγραφές των φαρμακείων, όπως και κλινικών και νοσοκομείων, επιτρέπεται κατ' εξαίρεση να τοποθετούνται κάθετα στην πρόσοψη του κτιρίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθμ. 38110/2002 Κοινή Υπουργική Απόφαση, άρθρο 2, παρ. 6 και στο ν. 2833/2000, άρθρο 2 παρ. 9, ενώ δεν προβλέπεται η επιβολή τέλους διαφήμισης σε επιγραφές από τις κείμενες διατάξεις.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2 εδ. β του ν. 2946/2001, επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων (π.χ. σταυροί σε στύλους) σε κατοικημένες περιοχές για καταστήματα που πωλούν είδη ή παρέχουν υπηρεσίες άμεσης ανάγκης, ιδίως φαρμακεία. Για την τοποθέτηση τους απαιτείται σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ή του

Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αντίστοιχα, με την οποία μπορεί να παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα η χρήση χώρων των παρ. 1 και 4 του άρθρου 3 του ν. 2946/2001, χωρίς να επιβάλλεται τέλος διαφήμισης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2946/2001 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων.


Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούμε κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβάλλονται από τα φαρμακεία να λαμβάνεται ιδιαιτέρως υπόψη από τις υπηρεσίες σας ο χαρακτήρας των επιχειρήσεων αυτών (είδη άμεσης ανάγκης) και η, εξ αυτού του λόγου, δυνατότητα που παρέχεται από την κείμενη νομοθεσία, τοποθέτησης ενδεικτικών πινακίδων συνυπολογίζοντας απαραίτητα, κατά τον προσδιορισμό της θέσης αυτής τον παράγοντα «οδική ασφάλεια» καθώς και τις ισχύουσες απαγορευτικές διατάξεις.

Είμαστε στη διάθεση σος για κάθε αναγκαία διευκρίνιση ή πληροφορία.

Ο Διευθυντής
Α. Μεντζέλος