Φαρμακευτικός Σύλλογος Θήβας

arxikieisodoseggrafi
ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 1/6/2011 Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΣΥΜΒ. ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΜΚΑ ΣΤΟΝ ΟΠΑΔ
Πέμπτη, 26 Μάιος 2011 07:54

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
(Ο.Π.Α.Δ.)
(Ν.Π.Δ.Δ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Αθήνα, 25/05/2011
Αρ. Πρωτ.: οικ. 14987

ΠΡΟΣ:

1. ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΑΔ
2. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
(ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3, 10675, ΑΘΗΝΑ)
3. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
(ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1334 & ΑΓΑΘΗΜΕΡΟΥ, 11854, ΑΘΗΝΑ)


ΘΕΜΑ: "ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΔ ΓΙΑΤΡΟΥΣ"

Παρατείνουμε το χρονικό διάστημα έκδοσης σφραγίδας με περιεχόμενο
ΣΥΜΒ. ΙΑΤΡΟΣ ΟΠΑΔ
ΑΜΚΑ ΙΑΤΡΟΥ...

έως την 31.05.2011.

Ως εκ τούτου, από 01.06.2011 καμία συνταγή φαρμάκων, η αξία της οποίας ξεπερνά τα 150,00 ευρώ ή Εντολή Υγειονομικής Περίθαλψης που περιλαμβάνει ιατρικές πράξεις-προκλινικές εξετάσεις, ειδικές θεραπείες, φυσικοθεραπείες, ή τα χορηγούμενα από τον Οργανισμό είδη κ.λπ. (πλην των προβλεπομένων εξαιρέσεων από την υπ' αριθμ. Φ 40448/6009/518 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 478/Τ΄Β'/29.03.11), δε θα θεωρείται από τους ελεγκτές ιατρούς εάν δε φέρει, τόσο επί της συνταγής ή επί της σχετικής Εντολής Υγειονομικής Περίθαλψης, σφραγίδα με το ανωτέρω περιεχόμενο.

Συνταγές φαρμάκων, η αξία των οποίων δεν ξεπερνά τα 150,00€ δε θα αποζημιώνονται εάν δε φέρουν σφραγίδα με περιεχόμενο
ΣΥΜΒ. ΙΑΤΡΟΣ ΟΠΑΔ
ΑΜΚΑ ΙΑΤΡΟΥ...

Αντιστοίχως, ηλεκτρονικά παραπεμπτικά που περιλαμβάνουν ιατρικές πράξεις, παρακλινικές εξετάσεις, η συνολική αξία των οποίων ανέρχεται μέχρι του ποσού των πενήντα (50,00) € και για τα οποία δεν απαιτείται θεώρηση ελεγκτή ιατρού, δεν θα αποζημιώνονται εάν δε φέρουν σφραγίδα με περιεχόμενο
ΣΥΜΒ. ΙΑΤΡΟΣ ΟΠΑΔ
ΑΜΚΑ ΙΑΤΡΟΥ...

Επισημαίνουμε ότι πέραν της ανωτέρω δε θα δοθεί άλλη παράταση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ